transcript@ برای خدمات ترجمه و محلی سازی نرم افزار

بیش از یک دهه است که به طور حرفه ای در زمینه ترجمه فنی، مدیریت پروژه چند زبانه و محلی سازی نرم افزار فعالیت می کنیم.

ما در زمینه محلی سازی – که عبارت است از تطبیق نرم افزار و اسناد بر اساس ویژگیها و قراردادهای فرهنگی، زبانی و فنی خاص بازار هدف – تخصص داریم. ما خدمات مربوط به فرآیند ترجمه، نظیر مدیریت محتوا، تست گیری با استفاده از برنامه مرجع محلی شده، ایجاد و نگهداری پایگاه واژگان و اصطلاحات و خدمات نشر رومیزی و پردازش گرافیکی نیز ارائه می دهیم.

شایان ذکر است که ما خدمات خود را همواره با نیازهای مشتریان تطبیق می دهیم. این خدمات بر پایه مدل های سفارشی شده و بسیار کارآمد ساخته شده اند – که بنا بر درخواست مشتری می توان آنها را در مدیریت حرفه ای پروژه ادغام کرد.

مشتاقانه در انتظار پروژه های شما هستیم!