เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในภาษาต่างๆ

กล่าวคือ ทีมงานนักแปลของเรามีความรู้ความสามารถทางเทคนิคอย่างดีเลิศ เราจะทำการตรวจสอบให้แน่ใจว่านักแปลของเรามีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะร่วมงานกับนักแปลเหล่านี้ เนื่องจากการแปลเอกสารทางเทคนิค ด้านการแพทย์ การสื่อสารโทรคมนาคม และเนื้อหาทางด้านไอทีนั้นจำเป็นต้องใช้นักแปลที่มีความรู้เฉพาะทางในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะ นักแปลที่ทำการโลคัลไลซ์ซอฟต์แวร์จะต้องมีความสามารถในการแบ่งแยกเนื้อหาที่จะทำการแปลออกจากโค้ดในการเขียนโปรแกรมซึ่งจะต้องคงไว้เช่นเดิม ส่วนนักแปลที่แปลเนื้อหาในด้านอื่นๆ เช่นด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ จะต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อสไตล์และเป้าหมายทางการตลาดของผู้ร่างเนื้อหาต้นฉบับได้เป็นอย่างดี
บริการด้านการแปล

การวางแผน

การเริ่มต้นงานแปลในทุกชิ้นนั้นเริ่มจากการสื่อสารสนทนากับทางผู้ใช้บริการเป็นลำดับแรก คุณจะต้องชี้แจ้งให้ทางเรารับทราบถึงข้อกำหนดความต้องการต่างๆ ทางด้านการแปลในงานของคุณ และทางเราจะให้คำแนะนำว่าจะทำอย่างไรเราจึงจะสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพดีที่สุดโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

การนำงานแปลเดิมกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่

เราจะแปลเฉพาะเนื้อความใหม่หรือเนื้อหาต้นฉบับที่มีการปรับปรุงแล้ว โดยที่เนื้อหาที่ผ่านการแปลไปแล้วจะได้รับการบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่สามารถเข้าถึงและนำมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดเวลาเมื่อมีการแปลเอกสารที่เนื้อหามีการอัพเดทเพิ่มเติม นักแปลทุกคนจะใช้และอัพเดทฐานข้อมูลเดียวกันตลอดเวลา ซึ่งนี่หมายความว่าเรายืนยันได้ว่าเรารับรองถึงความสอดคล้องของเอกสารฉบับแปลว่ามีเนื้อหาหรือการใช้ถ้อยคำและวลีต่างๆ สอดคล้องกันตลอดทั่วทั้งเอกสารในงานแปลของคุณ

การบริหารโครงการแปลเอกสารหลายภาษา

ผู้จัดการโครงการจะทำหน้าที่บริหารจัดการกระบวนการแปลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยที่เขาหรือเธอจะร่วมมือกับบุคลากรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาถึงกำหนดส่งงานตามที่คุณระบุไว้ในแต่ละคู่ภาษานั้นๆ จัดเตรียมข้อมูลและสิ่งต่างๆ ให้พรั่งพร้อมสำหรับการแปลและชี้แจงตอบคำถามต่างๆ จากทีมงานแปลซึ่งอาจมีข้อสงสัยประการหนึ่งประการใดในระหว่างกระบวนการแปล งานของเราจะสิ้นสุดต่อเมื่อผู้ใช้บริการพึงพอใจกับผลงานแปลทุกชิ้นที่เราส่งมอบ

โลคัลไลเซชั่น

เมื่อกระบวนการโลคัลไลซ์ซอฟต์แวร์แล้วเสร็จ อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้จะเปรียบเสมือนว่าได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อกลุ่มตลาดเป้าหมายโดยเฉพาะ นอกเหนือจากการแปลเนื้อความแล้ว เราจะใส่ใจและพิจารณาถึงประเด็นทางด้านวัฒนธรรม ประเพณีและประเด็นด้านเทคนิคอื่นๆ ในกลุ่มตลาดเป้าหมาย อาทิ หน่วยวัด ตัวเลข และรูปแบบของที่อยู่ รวมถึงระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเฉพาะต่างๆ ภายในท้องถิ่นอีกด้วย

การแปล

ด้วยเครือข่ายนักแปลทางเทคนิคระดับโลกของเราซึ่งทำหน้าที่แปลเป็นภาษาแม่ของตนที่มีความเชียวชาญเท่านั้น ทำให้เราสามารถแปลเอกสารของคุณได้เกือบทุกภาษาหลักของโลก เราให้บริการแปลทางด้านการแพทย์ โทรคมนาคม และเครื่องใช้ไฟฟ้า ความเชียวชาญเฉพาะด้านของเราคือซอฟต์แวร์โลคัลไลเซชั่น

เราตรวจสอบงานฉบับแปลทุกชิ้นโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจได้ว่าภาษาและเนื้อหามีความสมบูรณ์ ถูกต้องและมีการเรียบเรียงเนื้อหาใจความได้ดีอ่านทำความเข้าใจได้โดยง่าย เรายังมีการตรวจสอบถึงประเด็นด้านความสามารถในการใช้งาน การใช้ประโยชน์และกระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ผ่านการทำการโลคัลไลเซชั่นมาแล้วอีกด้วย กระบวนการทำงานเหล่านี้ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าการจัดทำเอกสาร วิธีใช้ และซอฟต์แวร์มีความสอดคล้องกันในทุกๆ ภาษาที่เราแปล
 

การบริหารจัดการคำศัพท์เฉพาะ

การค้นหาศัพท์เฉพาะด้านอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นพื้นฐานของการแปลเอกสารทางเทคนิคทุกประเภท เราบริหารจัดการและดูแลรักษาคำศัพท์เฉพาะด้านผ่านฐานข้อมูลและอภิธานศัพท์เฉพาะด้าน หากมีการร้องขอ เรายังสามารถตรวจสอบ ขยายฐานข้อมูล และปรับปรุงคำศัพท์เฉพาะเหล่านี้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบริหารจัดการคำศัพท์เฉพาะด้านของทางเราอีกด้วย ความพยายามที่กล่าวมาข้างต้นเหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีกล่าวคือ นักแปลของเราทั้งหมดจะใช้ศัพท์เฉพาะด้านที่มีความสอดคล้องถูกต้องตรงกันสำหรับการแปลทุกชิ้นของผู้ใช้บริการ