@transcript chuyên về các dịch vụ dịch thuật và nội địa hóa phần mềm

Trong hơn một thập kỷ nay, chúng tôi là chuyên gia về dịch thuật kỹ thuật, quản lý dự án đa ngôn ngữ và nội địa hoá phần mềm.

Chúng tôi chuyên về nội địa hóa - đó là công việc thích ứng phần mềm và tài liệu cho phù hợp với quy ước văn hóa, ngôn ngữ và kỹ thuật cụ thể của các thị trường mục tiêu. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến dịch thuật, chẳng hạn như quản lý nội dung, thử nghiệm bằng cách sử dụng các ứng dụng đã được nội địa hóa, tạo và duy trì bảng thuật ngữ, xử lý đồ họa và chế bản điện tử.

Các dịch vụ của chúng tôi luôn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Các yêu cầu được tùy chỉnh và chia theo mô-đun tiện dụng có thể được tích hợp vào việc quản lý dự án chuyên nghiệp theo yêu cầu.

Chúng tôi muốn biết thông tin về dự án của bạn!